...
Czynności
 • null

  Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 • null

  Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jednak na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 • null

  Czynności notarialne są dokonywane w Kancelarii, a gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność może być dokonana także w innym miejscu (np. w mieszkaniu chorego klienta, szpitalu).

 • null

  Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.

 • null

  Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, tak, aby treść i znaczenie czynności zostały dokładnie zrozumiane przez osoby biorące udział w czynności.

 • null

  Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

§
§

Notariusz – zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie [dalej: „Ustawa”] – dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza – jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron – akty notarialne obejmujące:
  • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności/wspólności, o dział spadku, o dożywocie, przedwstępne, mające za przedmiot w szczególności nieruchomości gruntowe, lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub prawa użytkowania wieczystego;
  • warunkowe umowy sprzedaży i umowy przenoszące własność;
  • umowy deweloperskie;
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, podziału lokali, łączenia lokali;
  • umowy majątkowe małżeńskie;
  • umowy o podział majątku wspólnego;
  • umowy spółek;
  • oświadczenia o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;
  • oświadczenia o poddaniu egzekucji z umowy najmu okazjonalnego/instytucjonalnego;
  • umowy/oświadczenia o ustanowieniu hipoteki;
  • umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych, albo użytkowania,
  • testamenty, testamenty z zapisem zwykłym, poleceniem, testamenty z zapisem windykacyjnym, które mogą być – na żądanie strony – zarejestrowane w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT);
  • pełnomocnictwa;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
 5. sporządza poświadczenia, w tym:
  • własnoręczności podpisu/uznania podpisu za własnoręczny;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • datę okazania dokumentu, tzw. datę pewną;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 6. spisuje protokoły, w tym:
  • protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
  • protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i wlanych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych;
  • protokoły z zebrania wspólników pozostałych spółek osobowych;
  • protokoły dziedziczenia;
  • protokoły z przyjęcia/odrzucenia spadku,
  • protokoły spisywane na żądanie stron w celu stwierdzenia zdarzeń wywołujących skutki prawne, takich jak stawiennictwo lub niestawiennictwo stron, otwarcie strony internetowej, itp.,
 7. sporządza protesty weksli i czeków,
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W zakresie czynności notarialnych (w tym polegających na poświadczeniach wymienionych w pkt 5) prosimy o kontakt (telefoniczny lub e-mailowy) w celu umówienia terminu i ustaleniu zakresu dokumentów, jakie należy zgromadzić przed przystąpieniem do czynności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.