...

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej

Anita Gadacz-Skiba

§

Kancelaria mieści się w centrum Pruszkowa przy ulicy Kościuszki 28 lok. 23/4 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, dodatkowo wybrane soboty w godzinach 10:00-13:00, przy czym istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie.

Budynek przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach i wyposażony jest w dużą windę. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze tuż nad Cukiernią Sowa.

Doświadczenie i kompetencje Notariusza dają gwarancję, że czynności notarialne dokonywane są z należytą starannością oraz dbałością o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.

Klienci Kancelarii mają możliwość zaparkowania samochodu bezpośrednio przed budynkiem, jak i na sąsiednich ulicach, gdzie znajdują się liczne miejsca parkingowe.

§
Anita Gadacz-Skiba
NOTARIUSZ

 

W 2022 roku Decyzją Ministra Sprawiedliwości Anita Gadacz-Skiba została powołana na stanowisko Notariusza w Izbie Notarialnej w Warszawie.

Anita Gadacz-Skiba jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2015-2018 była aplikantką w Krakowskiej Izbie Notarialnej. W latach 2015-2018 pracowała na stanowisku aplikanta. W roku 2019 została wpisana na listę zastępców notarialnych przy Warszawskiej Izbie Notarialnej i pracowała na stanowisku zastępcy notarialnego

§
Częste pytania i odpowiedzi

Notariusz dokonuje czynności notarialnych (w tym sporządza akty notarialne, dokonuje poświadczeń własnoręczności podpisów na dokumentach czy zgodności kserokopii z okazanymi oryginałami dokumentów), w oparciu o przepisy prawa i zasady etyki zawodowej.  Działa jako osoba zaufania publicznego i wykonuje funkcję publiczną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza mają charakter dokumentu urzędowego i są dokonane w języku polskim.  Notariusz zgodnie z prawem czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów każdej ze stron czynności notarialnej, a w związku z wykonywaniem czynności notarialnych jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy.

Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej (np. zawarcie umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowej małżeńskiej, umowy podziału majątku wspólnego małżonków, zawiązanie spółki prawa handlowego, sporządzenie testamentu czy udzielenie pełnomocnictwa). Brak zachowania formy aktu notarialnego, w sytuacjach zastrzeżonych przez prawo, powoduje bezskuteczność danej czynności prawnej i jej nieważność. Strony czynności notarialnych otrzymują wypisy aktów notarialnych, a oryginały zawsze pozostają w Kancelarii Notarialnej i nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne Notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności Kancelarii.

Wypis aktu notarialnego jest wiernym – identycznym powtórzeniem treści oryginału i ma jego moc. Wypis aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się Kancelaria Notarialna danego notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. W nagłówku wypisu aktu notarialnego zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.